Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 12.3.2018

1. Rekisterinpitäjä
Aresman Oy, aputoiminimi Arespartners
Y-tunnus: 1794161-6
Teknobulevardi 3-5, G
01540 Vantaa
P. 09 4257 9880
hallinto@arespartners.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jarmo Virtanen, seniorikonsultti, partneri
Gsm 040 560 9585
jarmo.virtanen@arespartners.fi

3. Rekisterin nimi
Työnhakijarekisteri; rekisterinpitäjän ja luonnollisen henkilön väliseen työllistymispalveluun perustuva työnhakijoiden (rekisteröity) tietoja sisältävä rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste
Arespartnersin keräämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on saattaa yhteen oikeat ihmiset ja organisaatiot sekä kehittää heitä tekemään tulosta ja menestymään yhdessä.

Työnhakijarekisteri sisältää työnhakijoista tietoja, jotka ovat tarpeen Arespartnersin ja työnhakijan välisen asiakassuhteen luomisessa ja ylläpidossa. Rekisteriin kerätään rekrytointivaiheessa vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta hänen hakemaansa Arespartnersin asiakkaalla tarjolla olevaan työtehtävään.

Henkilötietojen kerääminen perustuu julkisessa ja avoimessa haussa työnhakijan omaan aktiivisuuteen ja omien tietojen tallentamiseen Arespartnersin sähköiseen kanavaan heidän omasta aloitteestaan. Suorahaun osalta tietojen kerääminen pohjautuu toimeksiannon perusteella työtehtävän täyttämiseen tarvittavien välttämättömien henkilötietojen tallentamiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu joko henkilön suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Suorahakua varten hakijoiden tietoja kerätään julkisista tietolähteistä, joista löytyy ammattitaitoon, koulutukseen ja kokemukseen liittyviä tietoja sekä erilaisista verkossa olevista palveluista, joiden tarkoituksena on nimenomaan oman ammatillisen osaamisen esille tuominen. Näin ollen voidaan katsoa, että henkilötietojen kerääminen näistä palveluista ei ole ristiriidassa tässä tapahtuvan henkilötietojen kanssa ja henkilö on nimenomaan halunnut saattaa itseään koskevat tiedot saataville liittyen erilaisiin rekrytointitilanteisiin.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös profilointitarkoituksiin. Suorahauissa arvioidaan ehdokkaan soveltuvuutta tehtävään saatujen ja kerättyjen henkilötietojen perusteella.
Ehdokkaan tietoihin kirjataan myös hänen etenemisensä valintaprosessin eri vaiheissa sekä mahdollinen syy prosessin keskeytymiseen. Näissä tilanteissa profilointi tapahtuu aina konsultin toimesta eikä sitä tehdä pelkästään automaattisia käsittelykeinoja hyödyntäen.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään ja hakijoista käsitellään seuraavia tietoja:
• henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot)
• tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja osaamisesta
• mahdollinen työhakemus, ansioluettelo, valokuva, työ- ja opiskelutodistukset
• työnhakijan työnhakua koskevat tiedot
• henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot
• mahdollisesti hankittavat henkilöluottotiedot
• henkilön tallentama video
• erikseen määritellyt muut mahdolliset työsuhdetta koskevat tiedot, kuten esimerkiksi irtisanomisaika, palkkaus, kilpailukielto, työntekovälineet.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja enintään kaksi (2) vuotta hakemustietojen viimeisimmästä päivityksestä. Hakija voi tosin, milloin tahansa, pyytää kaikkien tietojensa poistamista Arespartnersin rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot työnhakijoista sekä julkisen että avoimen haun osalta kerätään hakijalta hänen omasta aloitteestaan ja suostumuksella. 

Suorahaun osalta kerätään toimeksiannon perusteella työtehtävän täyttämiseen tarvittavia välttämättömiä henkilötietoja käyttäen julkisia tietolähteitä (mm. sosiaalista mediaa, media-arkistoja, matrikkeleita, yliopistojen ja korkeakoulujen tutkintotietokantoja, sähköistä puhelinluetteloa ja muita tietokantoja) sekä Arespartnersin omia että muita rekistereitä, joihin työnhakijat ovat antaneet tai itse tallentaneet työnhakutarkoitusta varten omat ansioluettelonsa/tietonsa.

Tällaisia rekistereitä ovat esimerkiksi Arespartnersin käytössä oleva rekrytointikanta Teamtailor, Monsterin cv-tietokanta, Linkedin (some), Melinda (tutkintotietokanta), Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit (matrikkeli), 16100.fi (puhelinnumerot), VRK (osoitetiedot), Fonecta Kohdistamiskone B2B (Yritystiedot), HS.fi (online-uutiset).

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät
Rekisteröityjen työnhakijoiden henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta.

Henkilötietoja luovutetaan vain Arespartnersin toimeksiantajalle, rekrytoinnista
vastaavalle henkilölle / vastaaville henkilöille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Tietyt henkilöarvioinnissa käytettävät sovellukset sijaitsevat EU:n ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina yksityisyyden suojaa ja tietosuojasääntelyä kunnioittaen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Työnhakijarekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Arespartners vastaa siitä, että työnhakijoiden henkilötietoja ei pidetä asiattomien henkilöiden saatavilla. Arespartnersin toimihenkilöt ovat allekirjoittaneet työtehtävien käsittelystä ja hoitamisesta salassapitosopimuksen.

Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Säilytystiloihin on pääsy ainoastaan Arespartnersin toimihenkilöillä kussakin Arespartnersin toimipisteessä.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden asianmukaisten teknisten toimenpiteiden avulla. Verkkosivustolla tietoja suojataan SSL
suojatulla yhteydellä.

Sähköiset rekisterit on suojattu palomuurein, käyttöjärjestelmän suojausohjelmistoin, Arespartnersin toimihenkilöiden henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muilla toimialalla yleisesti hyväksytyin tietoturvan teknisin keinoin.

Arespartnersin IT-palveluntarjoajilla on osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella pääsy rekistereihin siinä määrin, kuin se ylläpito- ja huoltotehtävien hoitamiseksi on tarpeellista. Arespartners edellyttää kaikilta käyttämiltään ITpalveluntarjoajilta sopimusta, missä määritellään luottamuksellisuus, asianmukainen tietoturva, vaitiolovelvollisuus sekä sitoutuminen tietosuojalainsäädännön mukaisiin periaatteisiin.

Tiedonsiirrossa käytetään enterprise-tason tietoturvaohjelmistoja ja suojattuja yhteyksiä ja sovelluksia.

Yllä esitettyjen toimien tarkoituksena on turvata rekisterissä säilytettävien henkilötietojen luottamuksellisuus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen.

11. Automaattinen päätöksenteko
Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.

12. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 

Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesi. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

13. Rekisteröidyn oikeus vastustaa suoramarkkinointia
Rekisteröity voi antaa Rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

14.Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden
mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.
Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa toimivaltainen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.

15. Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään osoitteeseen tietosuoja@arespartners.fi tai
Arespartners
Teknobulevardi 3-5, G
01530 Vantaa
p. 09 4257 9880

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat tiedot koneluettavassa muodossa. Tiedot voidaan lähettää väestötietojärjestelmästä löytyvään osoitteeseen kirjeellä tai rekisteröity voi noutaa tiedot Arespartnersin toimistolta henkilökohtaisesti (henkilöllisyystodistus esitettävä).